Hoe kan ik ziekteverzuim verzekeren ?

Ziekteverzuim
Als u personeel in dienst heeft, komt er veel op u af: zowel verwachtingen van het personeel als verplichtingen van de overheid. Ziekte (van personeel) komt altijd ongelegen en is vervelend voor het personeelslid. Ook voor u als werkgever is ziekte van een personeelslid vervelend. Het is dan prettig om de organisatie rond de financiën en de verplichtingen goed geregeld te hebben.

De Wet Verbetering Poortwachter eist van u een actieve opstelling bij ziekte om instroom van medewerkers in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen; vroeger was dit de WAO) te beperken. Van u wordt verwacht dat u het personeel in het 20 arbeidsproces houdt en bij verzuim weer aan passend werk helpt. Dit moet op een structurele wijze plaatsvinden en gerapporteerd worden aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV beoordeelt bij de WIA-aanvraag of er voldoende aan re-integratie is gedaan en kan eventueel boetes opleggen. Dat dit traject professionele begeleiding vereist, spreekt voor zich. Hierbij kunt u gebruikmaken van een arbodienst die u uw verplichtingen uit handen neemt, een verzekeringsadviseur die u wegwijs maakt en een goede verzekeraar die de financiële schade correct afwikkelt.

Arbodienst
De Arbeidsomstandighedenwet (afgekort: Arbowet) verplicht u de veiligheid, gezondheid en het welzijn van het personeel te bevorderen door middel van een goed beleid. U kunt hiervoor een gecertificeerde arbodienst inschakelen. Per 1 juli 2005 mag dit ook geregeld worden door een arbodeskundige of een zelfstandig werkende bedrijfsarts. De arbodienst biedt u een aantal voor u verplichte diensten aan en daarnaast de mogelijkheid van aanvullende dienstverlening. Zij ondersteunt en adviseert u en de werknemer bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden, maar verzorgt bijvoorbeeld ook slachtofferhulp. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat het verzuim laag blijft en dat zieke werknemers zo snel mogelijk re-integreren. De werkgever kiest en betaalt de arbodienst, toch blijft de arbodienst zelfstandig en onafhankelijk. Een aantal taken blijft liggen bij de werkgever, Te denken valt o.a. aan de wet verbetering poortwachter etc.

Ziekengeldverzekering (verzuimverzekering)
De eerste twee jaren dat een personeelslid ziek is, dient de werkgever het salaris door te betalen. Het is wettelijk verplicht om 70% van het laatstverdiende bruto salaris door te betalen, maar vaak wordt in ieder geval het eerste jaar 100% doorbetaald. Deze betalingsverplichting kan worden verzekerd door een zogenaamde ziekengeldverzekering (of verzuimverzekering) te sluiten. De premie voor deze verzekering is gebaseerd op het jaarloon en uw specifieke personeelsbestand.

Vaak wordt deze verzekering gecombineerd met een gecontracteerde arbodienst (zie hierboven). Een combinatie van arbodienst en verzekering, gezamenlijk te sluiten bij een verzekeraar, vergemakkelijkt de schadebehandeling. Onderstaand lichten wij de twee vormen van ziekengeldverzekering toe die door verzekeraars worden aangeboden.

Daggeldverzekering
Deze flexibele ziekengeldverzekering keert, na een door uzelf gekozen eigenrisico-periode, iedere ziektedag uit. Deze vorm van verzekeren is vaak aantrekkelijk voor kleinere organisaties.

Verzuimverzekering Stop Loss
Deze ziekengeldverzekering dekt het financiële risico van uitschieters door hoger verzuim dan normaal. Het gemiddelde verzuim binnen een bedrijf geldt als basis voor het bepalen van het eigen risico, het zogenoemde ‘eigen behoud’. Als het verzuim op jaarbasis boven het eigen behoud uitkomt, betaalt de verzekering het verschil. Deze verzekering is vaak aantrekkelijk voor grotere organisaties met meer dan 25 werknemers.

Neem contact op met EZA Verzekeringen voor meer informatie over deze mogelijkheden.

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)