Hoe kan ik de aansprakelijkheid van mijn organisatie regelen?

De meeste mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering, de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Als u niet als particulier, maar bijvoorbeeld als stichting of kerk voor een schade wordt aangesproken, dan biedt de AVP geen dekking en dient u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben.

Dekking
Deze verzekering biedt in het algemeen dekking voor materiële en letselschade die wordt veroorzaakt aan anderen. Het gaat hierbij dus niet om schade aan eigen zaken van uw stichting of kerk. Ook ‘zuivere vermogensschade’ (financiële schade zonder overige materiële of letselschade) is niet verzekerd. Letselschade van een werknemer veroorzaakt door een onveilige werksituatie, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing, is wel verzekerd. Ook de schade die uit een verzekerde gebeurtenis voortvloeit, is verzekerd.

Ter illustratie volgt een voorbeeld. Bij een door u georganiseerde bijeenkomst loopt de zaal mooi vol. Een mevrouw struikelt over een slordig neergelegd snoer van de geluidsapparatuur en komt lelijk te vallen. Ze heeft een kapotte bril en last van haar knie en gaat voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Gelukkig herstelt ze wel, maar ze houdt toch blijvend last van de valpartij. De bril, de ziekenhuiskosten, de inkomstenderving en de kosten van een letselschadebureau worden verhaald op de organiserende partij.

Gelukkig heeft u een aansprakelijkheidsverzekering (AVB), waarop deze schade geclaimd kan worden.

Verzekerde hoedanigheid
Het is van groot belang om bij het aanvragen van deze verzekering zo goed mogelijk aan de verzekeraar te melden wat de stichting of kerk aan activiteiten heeft. Ook als tijdens de looptijd van de verzekering de activiteiten wijzigen, dient u dit door te geven aan de verzekeraar. Als een activiteit bij de verzekeraar niet bekend is, dan geldt dat er geen dekking op de polis is.

Schade en schadeafwikkeling
Bij schade gaat het niet alleen om een handeling die schade kan veroorzaken, maar ook om het nalaten van een handeling die schade veroorzaakt. Wordt een bezoeker niet geattendeerd op de pas geboende vloer en hij glijdt uit, dan kan dat ook aansprakelijkheid opleveren en bent u verplicht over te gaan tot schadevergoeding. Bij een bedrijf is de schade die door werknemers wordt veroorzaakt meeverzekerd. Bij een kerk of stichting is dat niet anders. Ook schade die door vrijwilligers wordt veroorzaakt valt onder deze verzekering.

Wanneer u aansprakelijk bent voor een schade treedt de verzekeraar in uw rechten. Dat betekent dat de verzekeraar zich in verbinding stelt met de benadeelde, de schade vaststelt (of vast laat stellen door een schade-expert) en de verdere schadeafwikkeling op zich neemt. Mogelijk wijst de verzekeraar de schadeclaim af. Dat kan als bijvoorbeeld blijkt dat u niets te verwijten is of als de benadeelde eigen schuld heeft. In dat geval is het handig dat u aan de benadeelde geen toezegging van schadevergoeding heeft gedaan. Beloof in een dergelijk geval de schade direct te melden en geef de volledige gegevens door aan uw tussenpersoon of verzekeraar.

Als er verschil van mening bestaat over de toedracht van de schade, zijn getuigen van groot belang. Deze kunnen doorslaggevend zijn in de afwikkeling van de schade, omdat elke verzekeraar in principe de uitleg van de eigen partij volgt. Als u een toezegging aan een benadeelde doet over schadevergoeding wil dat dus niet zeggen dat de verzekeraar uw toezegging volgt; wees hierin dus terughoudend.

Als er getuigen zijn is het belangrijk de namen, adressen, telefoonnummers en mogelijk ook de e-mailadressen te noteren. De verklaringen kunnen dan door de verzekeraars bij hen worden opgevraagd.

Aansprakelijkheid en gebouwen
Indien u als kerk of stichting eigenaar bent van een of meer gebouwen, dient dat te worden gemeld aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. Schade die door een eigen (kerk)gebouw wordt veroorzaakt is verzekerd als dit gebouw bekend is bij de verzekeraar. Als bijvoorbeeld tijdens een concert een lamp naar beneden valt en (letsel-)schade veroorzaakt, bent u als eigenaar van het gebouw verzekerd voor schade aan de personen in de zaal. De lamp zelf is niet op deze polis gedekt. Schade die door het gebouw aan het milieu wordt veroorzaakt is meestal zeer beperkt meeverzekerd op deze verzekering.

Milieuschade (denk aan asbest) kan het best worden verzekerd op een aparte Milieuschadeverzekering (MSV).

Inloop- en uitlooprisico
Schades die zijn ontstaan vóór de ingangsdatum van de verzekering (het zogenaamde inlooprisico) zijn niet standaard meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Houdt u hiermee rekening als u van verzekeraar verandert! Wel kan dit risico worden meeverzekerd, bijvoorbeeld voor schades tot enkele jaren geleden. Meestal wordt voor het meeverzekeren van dit risico een premietoeslag gehanteerd. De dekking van de vorige verzekering houdt op te bestaan op de einddatum van die verzekering. Na deze datum gemelde schades (het zogenaamde uitlooprisico) worden dus niet bij de oude verzekeraar in behandeling genomen. Ook dit risico kan bij de oude verzekeraar worden meeverzekerd.

Neem contact op met EZA Verzekeringen als u meer wilt weten over aansprakelijkheidsverzekeringen.


Dit artikel verscheen eerder in het boekje “Kerk en Stichting Verzekerd”. Dat is een gratis uitgave van EZA Verzekeringen over alle zaken rond verzekeringen voor kerken en organisaties. Bestel het boekje hier.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)