Wat zijn de mogelijke dienstverbanden voor medewerkers van stichtingen?

Medewerkers van stichtingen in loondienst
Een medewerker van een stichting kan in loondienst treden bij de stichting. Er kan worden gekozen voor een  loondienstverband, waarbij de medewerker in dienst wordt genomen en waarbij de stichting optreedt als ‘gewone’ werkgever. Soms komt het voor dat een medewerker zelf via een achterban zorgt voor giften aan de betreffende stichting om het salaris te kunnen betalen. De medewerker ontvangt dan wel salaris van de stichting, zodat deze vorm in dit hoofdstuk gelijk staat aan het loondienstverband. Aangezien het hier gaat om een ‘gewoon’ loondienstverband gelden voor deze medewerker de wettelijke bepalingen en eventuele aanvullende mogelijkheden zoals deze gelden voor alle werknemers die in loondienst zijn. In dit artikel wordt uitvoerig stilgestaan bij de kerkelijk werker in loondienst. Wij verwijzen u dan ook graag naar deze paragraaf waar u in plaats van kerkelijk werker kunt lezen medewerker stichting.

Medewerkers van stichtingen als zelfstandige
Een medewerker van een stichting kan als zelfstandige zijn/haar diensten aanbieden aan een stichting. Dat houdt in dat hij/zij door de Belastingdienst wordt beschouwd als ondernemer en dus niet in aanmerking komt voor werknemersverzekeringen zoals ZW, WW of WIA. Voor wat betreft de pensioen-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidssituatie gelden dezelfde wettelijke bepalingen en eventuele aanvullende mogelijkheden als voor de geestelijk werker/ evangelist.

Medewerkers van stichtingen op supportbasis
Een veel voorkomende vorm is de regeling dat een medewerker van een stichting als vrijwilliger op supportbasis betrokken is bij deze stichting. De medewerker heeft een achterban die voorziet in het inkomen voor de medewerker, zodat deze zijn of haar werk voor de stichting op vrijwillige basis kan uitoefenen. Het is het meest voordelig als de achterban de giften overmaakt aan de betreffende stichting, zodat de giften voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn. De stichting maakt het geld dan over aan de vrijwilliger. Het is van belang dat het voor de Belastingdienst duidelijk is dat
er geen sprake is van een (ongeschreven) arbeidsovereenkomst. Als de afspraken die met de vrijwilliger gemaakt zijn nagenoeg gelijk zijn aan die van een medewerker in loondienst, dan zou de Belastingdienst dit toch als een loondienstbetrekking kunnen aanmerken. Het al dan niet hebben van een arbeidsovereenkomst is daarbij niet leidend. Als de Belastingdienst het dienstverband aanmerkt als loondienstbetrekking, dient er loonbelasting te worden ingehouden. Een medewerker van een stichting op supportbasis is in het kader van dit hoofdstuk te vergelijken met de geestelijk werker/evangelist.

 


Dit artikel verscheen eerder in het boekje “Kerk en Stichting Verzekerd”. Dat is een gratis uitgave van EZA Verzekeringen over alle zaken rond verzekeringen voor kerken en organisaties. Bestel het boekje hier.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)