Wat kan ik doen om mijn inboedel en materiaal te verzekeren?

Als u eigenaar bent van een kerkgebouw, andere gebouwen (bijvoorbeeld een pastorie) of een inventaris, komt de vraag naar boven wat wel en wat niet moet worden verzekerd. Het verzekeren van bezit en andere risico’s komt in deze paragraaf aan de orde.

Gebouw(en)
In geval van bijvoorbeeld brand, waterschade, inbraak en storm is het verstandig uw gebouw(en) goed verzekerd te hebben. Het gebouw wordt verzekerd op basis van de herbouwwaarde. Controleer regelmatig, samen met uw adviseur, of de verzekerde bedragen nog goed zijn en leg dit vast bij de verzekeraar. Indien bijvoorbeeld een orgel onderdeel is van het gebouw, dan zal dit ook moeten blijken uit de polis en uit het verzekerde bedrag.

Glas (denk bij een kerkgebouw ook aan de meerwaarde van glas-inlood) kan bij schade een behoorlijke schadepost opleveren. De rubriek ‘glas’ kan als aanvulling op het gebouw vaak worden meeverzekerd.

Opruimingskosten en bereddingskosten zijn niet altijd standaard meeverzekerd. Controleer uw polisvoorwaarden hierop. Als er bijvoorbeeld asbest in het gebouw is verwerkt, dan is het te overwegen om een Milieuschadeverzekering (MSV) te sluiten.

Als het gebouw beschikt over een alarminstallatie, dan gelden veelal een lagere premie en/of betere polisvoorwaarden voor zowel de verzekering van het gebouw als van de inventaris. Laat u goed informeren over de mogelijkheden.

Indien u overweegt om een kerkgebouw te kopen of te (ver)huren, dan raden wij u aan om vooraf een bodemonderzoek uit te laten voeren. Dan weet u wat de milieuhygiënische kwaliteit van uw grond en grondwater is. Aan het eind van de (ver)huurperiode herhaalt u dit onderzoek. Zo kunt u eenvoudig zien of er verontreiniging heeft plaatsgevonden (zie verder onder Milieuschade).

Als u een eigen gebouw heeft, kan dat ook aansprakelijkheid opleveren als door het gebouw schade aan iets of iemand ontstaat. Voor deze schades heeft u dan een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven nodig.

Inventaris
Een kanselbijbel, liturgische voorwerpen, kunstwerken, meubilair en het kerkelijk bureau. Soms wordt onderschat wat de totale waarde is van alle zaken die zich in de kerk bevinden. Het is dan ook van groot belang een goede inventarisverzekering te sluiten. Daarnaast vormt, als na een inbraak iets weg is, de waardevaststelling van het ontvreemde vaak een probleem. Leg daarom goed vast wat u ‘in huis’ hebt met bijvoorbeeld een taxatie en/of foto’s en geef vooraf bij de inventarisverzekeraar aan wat de waarde is van bijzondere objecten. Een adviseur van EZA Verzekeringen helpt u hier graag bij.

Het is aan te bevelen de inventarisverzekering bij de verzekeraar van het gebouw onder te brengen. Daarmee wordt een betere afstemming van deze verzekeringen bereikt. In de polisvoorwaarden staat opgesomd welke risico’s zijn verzekerd. De belangrijkste onderdelen zijn brand, water, storm, inbraak (diefstal zonder sporen van braak is vaak niet verzekerd), aanrijding en schade door vliegtuigen.

Als bij een schade de administratie (denk aan gegevens van het kerkelijk bureau) verloren gaat, is reconstructie daarvan niet automatisch verzekerd. De kosten van reconstructie zijn vaak wel mee te verzekeren, als aanvulling op de inventaris- of computerverzekering.

Huurdersbelang
Een ander aandachtspunt is het zogenaamde huurdersbelang. Indien u een pand huurt waarbij u investeert in een verbouwing (bijvoorbeeld systeemplafond, scheidingswanden, een nieuwe vloer, podium of een vast orgel) dan zijn deze zaken niet automatisch meeverzekerd op de polis van de eigenaar van het gebouw. Het is verstandig hierbij te overleggen met de eigenaar van het gebouw. De eigenaar dient de verzekering van het gebouw hierop aan te passen of u verzekert deze zaken in een rubriek ‘huurdersbelang’ op uw eigen inventarisverzekering. Het premiepromillage voor deze rubriek is lager dan voor de inventarisverzekering.

Computerverzekering
Een wereld zonder PC of laptop is tegenwoordig bijna ondenkbaar. Computers kunnen een deel van uw inventaris vormen. Ondanks een relatief lage geldswaarde zijn ze vaak van groot belang. Vanwege de grote schadegevoeligheid en het grote ongemak dat bij schade kan ontstaan, bestaat er een aparte computerverzekering. Deze verzekering dekt diverse risico’s, variërend van materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers. De dekking van de verzekering gaat verder dan die van een inventarisverzekering: schade door een gevallen kop koffie over het toetsenbord is bijvoorbeeld niet verzekerd op de inventarisverzekering, maar wel op de computerverzekering.

Ook is het mogelijk de computers op meerdere locaties in Nederland te verzekeren, dus niet alleen op één risico adres. Erg handig als een aantal medewerkers regelmatig thuis werkt. Een PC of laptop die eigendom is van de kerk of stichting is namelijk niet verzekerd op de inboedelverzekering van de medewerker die deze PC of laptop thuis gebruikt.

De meestal ruime dekking van een computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur of het repareren van schade aan bestanden (reconstructiekosten tot een bepaald maximum).

Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde. Houd hierbij wel rekening met een afschrijving op de computerapparatuur.

Milieuschade
Vroeger dekten een aansprakelijkheidsverzekering en een brandverzekering automatisch ook milieuschade. Nu is dat niet bij alle verzekeringsmaatschappijen meer het geval. Dat geldt ook voor bestaande polissen. De dekking die u eerst had, heeft u nu dus misschien niet meer.

Wij adviseren u als u eigen gebouwen heeft, even na te gaan of uw verzekeringen nog dekking bieden voor het opruimen en de gevolgen van milieuschade (denk aan asbest in het gebouw). Als deze verzekeringen geen dekking (meer) bieden voor milieuschade, kan het verstandig zijn een Milieuschadeverzekering (MSV) te sluiten.

De kosten voor het saneren van milieuschade kunnen aanzienlijk zijn, terwijl de premie voor een MSV over het algemeen niet hoog is. In sommige gevallen draait u voor de kosten op, ook als u de schade niet veroorzaakt heeft. Bijvoorbeeld als een onbekende persoon de olie van zijn auto ververst boven het putje op het parkeerterrein van uw kerkgebouw. Of als asbestdeeltjes, afkomstig van een brand bij de buren, zich over de omgeving verspreiden.

De overheid probeert altijd de saneringskosten te verhalen op de veroorzaker. Als de veroorzaker niet te achterhalen is, dan heeft de overheid de mogelijkheid de kosten van een sanering te verhalen op de eigenaar van de verontreinigde locatie. In dit geval zou dat de kerk kunnen zijn.

Collectieve Ongevallen
Deze verzekering voorziet in een vooraf bepaalde uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit, als gevolg van een ongeval. De verzekering kan gesloten worden voor een groep personen. Denk hierbij aan uw personeel, stagiaires en vrijwilligers. U kunt kiezen voor een dekking tijdens de te verrichten werkzaamheden of voor een dekking voor 24 uur per dag. Bij een claim is het aspect van de schuldvraag niet relevant. Wanneer er een werknemersschadeverzekering wordt gesloten is een collectieve ongevallenverzekering meestal overbodig.

Rechtsbijstand
Wanneer u wordt aangeklaagd of terechtkomt in een juridisch conflict, dan kan de rechtsbijstandverzekering handig zijn. Deze verzekering zorgt voor professionele ondersteuning en adviezen bij juridische geschillen. Zo voorkomt u hoge kosten voor juridische hulp bij gerechtelijke procedures. De premie is afgestemd op onder andere de aard van uw bedrijf, het aantal medewerkers en het aantal motorvoertuigen.

 


Dit artikel verscheen eerder in het boekje “Kerk en Stichting Verzekerd”. Dat is een gratis uitgave van EZA Verzekeringen over alle zaken rond verzekeringen voor kerken en organisaties. Bestel het boekje hier.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)